Dale Jacobson

43424  230 Street NW

Alvarado, MN 56710

218-965-4216

dalejacobson0@gmail.com

(zero follows name, not o)

Thanks for submitting!